info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIMUS DIRECT

Algemene voorwaarden voor de voedings- en genotmiddelenbranche vastgesteld door de Stichting Centraal Orgaan voor de Voedings- en Genotmiddelenbranche (COVEG). Deze hierna genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing in aanvulling op of in afwijking van de algemene voorwaarden van COVEG (AV COVEG).

DEFINITIES

www.primus.direct:uitgevoerd door Primus Wafer Paper
Ons, wij of onze:PRIMUS.DIRECT
Primus Wafer Paper:de besloten vennootschap Primus Wafer Paper B.V., gevestigd in Oostzaan
Jij: Een bedrijf met een btw-nummer in Nederland, België of Luxemburg
KVK nummer Primus Direct: 35019314

TOEPASSELIJKHEID

De AV COVEG en deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen u en Primus Direct te sluiten en / of gesloten overeenkomst. Bij strijdigheid of afwijking tussen de AV COVEG en deze algemene voorwaarden prefereren de bepalingen van deze algemene voorwaarden boven de AV COVEG.

Voorwaarde voor uw toegang tot en gebruik van Primus Direct is uw aanvaarding van en naleving van AV COVEG en deze algemene voorwaarden. De AV COVEG en deze algemene voorwaarden gelden voor alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot het gebruik van Primus Direct.

Bij toegang of gebruik van Primus Direct stemt u in met de toepasselijkheid en gebondenheid aan de AV COVEG en deze algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden van AV COVEG of met deze algemene voorwaarden, krijgt u geen toegang tot Primus Direct.

AANKOPEN

Alleen bedrijven, die een geldig btw-nummer hebben en die zijn gevestigd in Nederland, België of Luxemburg kunnen een order bij Primus Direct plaatsen.

U wordt gevraagd informatie te geven dat relevant is voor uw aankoop van producten van Primus Direct, inclusief uw factuuradres en uw verzendinformatie.

Door deze informatie te geven verleent u ons toestemming deze informatie te verstrekken aan derden voor het faciliteren van de voltooiing van de aankoop.

Wij hebben het recht uw order op ieder moment te weigeren of te annuleren onder meer op grond van de volgende gevallen, maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van producten of diensten, fouten in de omschrijving of prijs van het product of dienst, fouten in uw order of om andere redenen.

Wij hebben het recht uw order te weigeren of te annuleren als er een vermoeden is van fraude, van onbevoegdheid of van illegale transacties.

Primus Direct heeft het recht uw order door te sturen naar Primus Wafer Paper B.V. Als Primus Direct de order doorstuurt aan Primus Wafer Paper heeft Primus Direct niet de plicht te voldoen aan de overeenkomst.

PRIJZEN

De prijzen van Primus Direct zijn in euro’s, af fabriek in Oostzaan, Nederland. Via Primus Direct leveren wij alleen in Nederland, België en Luxemburg. Daarom zijn belastingen, tarieven of extra kosten niet van toepassing. Alle bestellingen bij Primus Direct moeten worden vooruitbetaald via IDEAL of MrCash.

Wanneer u een betaling doet via een bankoverschrijving, dient u het ordernummer uit onze email met de orderbevestiging te vermelden. Het rekeningnummer waarop betaald dient te worden is NL58 ABNA 0247 2795 79 ten name van Primus Wafer Paper B.V. in Oostzaan (Nederland).

Primus Direct zal uw order verzenden zodra uw betaling op onze bankrekening is bijgeschreven. Primus Direct verstrekt u per e-mail tracking informatie van uw order.

ANNULERING VAN DE ORDER EN RETOURNEREN

Het is niet mogelijk een order te annuleren.

Als Primus Direct uw order verzendt, sturen wij u een trackingnummer dat u kan gebruiken om uw order te volgen. Afhankelijk van wanneer het bezorgbedrijf uw order ophaalt bij Primus Direct mag dit trackingnummer niet eerder in het systeem worden ingevoerd dan de volgende werkdag.

Het is niet mogelijk goederen te retourneren aan Primus Direct en / of Primus Wafer Paper, tenzij Primus Direct en / of Primus Wafer Paper u daarvoor nadrukkelijk toestemming geeft.

GARANTIE

Als u het product direct van Primus Direct heeft gekocht, moet u het product inspecteren. Zichtbare tekorten moeten schriftelijk of via e-mail binnen drie dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld.

In afwijking van AV COVEG moeten niet-zichtbare gebreken binnen dertig dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk of per e-mail worden gemeld aan Primus Direct.

Als u niet binnen vijf dagen zichtbare gebreken of niet binnen dertig dagen niet-zichtbare gebreken bij Primus Direct heeft gemeld, betekent dit dat u het product voor alle doeleinden aanvaardde.

Als Primus Direct u toestemming geeft tot retourzending van het bestelde, vindt het retourneren van het product naar Primus Direct voor uw rekening en risico plaats. U moet het product in de originele verpakking aan Primus Direct retourneren. Primus Direct is niet aansprakelijk voor beschadigde onderdelen.

Een eventuele rechtsvordering jegens Primus Direct vervalt na 1 jaar na ontvangst door Primus Direct van uw melding.

Als Primus Direct vaststelt dat het defect van het product niet het gevolg is van een defect in materiaal of vakmanschap behoudt Primus Direct zich het recht voor onderdelen en arbeid in rekening te brengen of een toeslag van 20% bij u in rekening te brengen. Primus Direct zal u voorafgaand over deze kosten informeren. Het product dat u aan Primus Direct retourneert wordt eigendom van Primus Direct.

BESCHIKBAARHEID, FOUTEN EN ONNAUWKEURIGHEDEN

We werken steeds ons aanbod van producten bij. De producten of diensten die beschikbaar zijn op Primus Direct kunnen verkeerd zijn geprijsd, onnauwkeurig beschreven of niet beschikbaar zijn. Daarnaast kunnen er vertragingen optreden in het bijwerken van de informatie of bij het adverteren op andere websites.

Wij kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, zoals prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten niet garanderen. Wij behouden ons het recht voor informatie te wijzigen of bij te werken en fouten, onnauwkeurigheden, omissies te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

ACCOUNTS

Als u een account aanmaakt, moet u altijd informatie verstrekken die accuraat, volledig en actueel is. Wanneer u dit nalaat, handelt u in strijd met de voorwaarden. Primus Direct heeft het recht onmiddellijk uw account op Primus Direct te beëindigen.

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot Primus Direct. U bent ook zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, ongeacht of het een wachtwoord is met Primus Direct of een derden.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet bekend te maken aan derden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u op de hoogte bent of kunt zijn van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

U mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken. U mag ook niet als gebruikersnaam een naam of handelsmerk dat onderworpen is aan rechten van derden gebruiken zonder dat u daarvoor toestemming heeft. Evenmin mag u als gebruikersnaam de naam gebruiken die op welke wijze dan ook beledigend, vulgair of obsceen is.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Primus Direct en de originele inhoud, functies en functionaliteiten zijn en blijven eigendom van Primus Direct en haar licentiegevers. Primus Direct is beschermd door copyright en een handelsmerk en andere wetten van Nederland en andere landen. Onze handelsmerken mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Primus Direct.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Primus Direct kan koppelingen bevatten naar websites van derden of diensten die niet het eigendom zijn of beheerd worden door Primus Direct.

Primus Direct is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacy-beleid of anderszins van websites of diensten van derden.

U stemt ermee in dat Primus Direct niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van, of het vertrouwen op de inhoud van goederen of diensten beschikbaar op of via websites van derden.

Wij adviseren u dringend bepalingen, voorwaarden en het privacy-beleid van websites die u bezoekt of diensten van derden die u gebruikt te lezen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Primus Direct is beperkt tot de directe waarde van de goederen zoals die door Primus Direct aan u zijn geleverd.

In geen geval is Primus Direct noch haar bestuurders, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg of punitatieve schade waaronder maar niet beperkt tot winstderving, goodwill of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit (i) uw toegang tot of het gebruik van of het niet toegankelijk zijn of gebruiken van Primus Direct (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op Primus Direct; (iii) alle inhoud verkregen van Primus Direct en (iv) ongeoorloofde toegang tot gebruik of wijziging van uw invoer of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische grondslag ongeacht of wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als blijkt dat maatregelen niet aan zijn doel voldoen.

DISCLAIMER

Uw gebruik van Primus Direct is geheel op uw eigen risico.

Primus Direct wordt geleverd op basis van “als aanwezig”. De goederen van Primus Direct worden geleverd zonder garanties van welke aard van ook, hetzij expliciet of impliciet, daaronder begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of uitvoering daarvan.

Primus Direct, haar dochterondernemingen en de gelieerde ondernemingen garanderen niet dat a) Primus Direct ononderbroken veilig of beschikbaar is op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie; b) eventuele fouten gecorrigeerd worden en c) Primus Direct vrij is van virussen of andere schadelijke componenten of d) de resultaten van het gebruik van Primus Direct voldoet aan vereisten.

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM

Deze algemene voorwaarden worden beheerst en uitgelegd in overeenstemming met de Nederlandse wet, zonder rekening te houden met conflicterende bepalingen.

Geschillen tussen Primus Direct en u worden bij uitsluiting behandeld door de bevoegde rechter in Amsterdam.

GEVOLGEN

Wij doen geen afstand van het recht om een bepaling van de AV COVEG of deze algemene voorwaarden af te dwingen.

Indien en voor zover een bepaling van de AV COVEG en / of deze algemene voorwaarden door de rechter nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van de AV COVEG en deze algemene voorwaarden onverkort gelden. De AV COVEG en deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen eventueel eerdere overeenkomst tussen u en ons.

WIJZIGINGEN

Door de diensten van Primus Direct te gebruiken of te blijven gebruiken na wijziging van de algemene voorwaarden en de AV COVEG stemt u in met de herziene voorwaarden en bent u daaraan gebonden. Als u niet instemt met de nieuwe voorwaarden kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

Deze voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als Engelse taal gesteld. Bij strijdigheid gaan de Engelstalige voorwaarden voor.

VRAGEN

Als u enige vragen heeft over deze algemene voorwaarden neemt u dan contact met ons op.

© PRIMUS.DIRECT. Dit materiaal mag op geen enkele manier worden gereproduceerd, weergegeven, gewijzigd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PRIMUS.DIRECT.


...
https://primus-waferpaper.ccvshop.nl/nl/Algemen...
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies